23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 086-233674
Offentliggjort
03.05.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Faxe Forsyning A/S

Leasing af indsamlingskøretøjer - Faxe Forsyning


Faxe Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Forsyning A/S
CVR-nummer: 31 48 04 34
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/171493515.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leasing af indsamlingskøretøjer - Faxe Forsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler leasing af to stk. 3-akslede køretøjer inkl. serviceaftale. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 463 877.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler leasing af to stk. 3-akslede køretøjer den ene med en påmonteret 2 kammer komprimatorkasse med indlæsning bagfra den anden med en et-kammer komprimatorkasse samt en sidelæsset kasse. Begge køretøjer skal være godkendt til en totalvægt på 26 ton.

Desuden skal Leverandøren stå for service af de to køretøjer.  

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 018-043748
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Leasing af indsamlingskøretøjer - Faxe Forsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
Postadresse: Jyllandsvej 4
By: Brande
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7330
Land: Danmark
E-mail: brande@hessel.dk
Telefon: +45 72116100
Fax: +45 72116101
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 463 877.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

Vedr. dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. For udenlandske Leverandører skal dokumentationen ske i form af dokumenter eller erklæringer ligestillet med en dansk serviceattest. Tilbudsgiver skal kunne fremlægge godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremsendelse af dokumentation for de i ESPDet indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.

Ovenstående dokumentationskrav gælder også, såfremt tilbudsgiver godtgør sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige kapacitet ved henvisning til koncernforbundne selskaber. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal der fremsendes en konsortieerklæring, der erklærer, at parterne udgør et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den pågældende kontrakt.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse og/eller b) at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2022

Send til en kollega

0.063