23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 017-040134
Offentliggjort
25.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odsherred Tømning A/S

Opdateringer

Annullering
(11.02.2022)

Udbud af 3 slamsugere til Odsherred Forsyning


Odsherred Tømning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Tømning A/S
CVR-nummer: 31616565
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=101329
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af 3 slamsugere til Odsherred Forsyning

Sagsnr.: Udbud af 3 slamsugere til Odsherred Forsyning
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410 Slamsugere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

indkøb og levering af 3 slamsuger for Odsherred Forsyning.Indkøb og levering af en slamsuger herunder chassis med tilhørerende opbygning af et slamsugeranlæg. Tilbudsgivers ydelse, chassis og opbygning af slamsugeranlæg, skal opfylde gældende lovgivning og normkrav. Herunder skal tilbudsgiver sikre sig, at slamsugeren er indregistreret og godkendt til brug på danske veje.Alle komponenter skal være CE- mærkede, og slamsugeranlægget skal CE-mærkes som en helhed med tilhørende lovpligtige tekniske dossier. Produktet skal følges af en:• Teknisk dossier• Støjmærkning• Drifts- og vedligeholdelsesvejledning, som skal affattes på dansk og indeholde regler for almindeligt drift- og vedligehold.• Drifts- og vedligeholdelsesvejlednings materialer skal udformes med beskrivelse af omfang af regelmæssig kontrol og eftersyn samt omfang af periodisk vedligeholdelse herunder smøring, motionering, rengøring o.l.• Tilbehørsspecifikationer.• Behandlingsspecifikationer for overfladebehandling.Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance.Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance . Krav er ikke grundlæggende elementer og kan ændres indtil "Frist for meddeles konkrete supplerende oplysninger eller dokumenter".Kravspecifikationen indeholdende beskrivelser af de ønskelige krav, som kun kan ændres i forbindelse med accept ved besvarelse af spørgsmål og svar, som gælder for tilbudsgivers leverance under aftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

indkøb og levering af 3 slamsuger for Odsherred Forsyning.Indkøb og levering af en slamsuger herunder chassis med tilhørerende opbygning af et slamsugeranlæg. Tilbudsgivers ydelse, chassis og opbygning af slamsugeranlæg, skal opfylde gældende lovgivning og normkrav. Herunder skal tilbudsgiver sikre sig, at slamsugeren er indregistreret og godkendt til brug på danske veje.Alle komponenter skal være CE- mærkede, og slamsugeranlægget skal CE-mærkes som en helhed med tilhørende lovpligtige tekniske dossier. Produktet skal følges af en:• Teknisk dossier• Støjmærkning• Drifts- og vedligeholdelsesvejledning, som skal affattes på dansk og indeholde regler for almindeligt drift- og vedligehold.• Drifts- og vedligeholdelsesvejlednings materialer skal udformes med beskrivelse af omfang af regelmæssig kontrol og eftersyn samt omfang af periodisk vedligeholdelse herunder smøring, motionering, rengøring o.l.• Tilbehørsspecifikationer.• Behandlingsspecifikationer for overfladebehandling.Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance.Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, som gælder for tilbudsgivers leverance . Krav er ikke grundlæggende elementer og kan ændres indtil "Frist for meddeles konkrete supplerende oplysninger eller dokumenter".Kravspecifikationen indeholdende beskrivelser af de ønskelige krav, som kun kan ændres i forbindelse med accept ved besvarelse af spørgsmål og svar, som gælder for tilbudsgivers leverance under aftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 100
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Forbehold: Ordregiver forbeholder sig ret til, at annullere udbudsproces og kontrakt, hvis der ikke forekommer godkendelse fra den kommunale myndighed.Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen, hvis budgettet overstiger Ordregivers maksimale økonomiske ramme på kr. 9.000.000.<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital det seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

2 sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 åro Referenceliste vedrørende tilsvarende eller lignende leveringer af en slamsuger af samme type, som udbydes her, og som er leveret inden for de seneste tre år, regnet fra tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse i EU-tidende, skal vedlægges tilbuddet. Det er uden betydning om leveringen er sket til en privat eller offentlig kunde. Referencelisten bør indeholde en beskrivelse af kontrakten, kontraktværdien, dato for udløb af kontrakten og modtageren.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgivers ydelse, chassis og opbygning af slamsugeranlæg, skal opfylde gældende lovgivning og normkrav. Herunder skal tilbudsgiver sikre sig, at slamsugeren er indregistreret og godkendt til brug på danske veje.Alle komponenter skal være CE- mærkede, og slamsugeranlægget skal CE-mærkes som en helhed med tilhørende lovpligtige tekniske dossier.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/02/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver nedenstående beskrevet evalueringsmodel ”kommisionsmodellen”:”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.” Evalueringsmodellen kan se i bilag 3.Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2022

Send til en kollega

0.047