23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 228-599538
Offentliggjort
24.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

SK Service A/S

GENUDBUD - INDKØB, OPBYGNING OG LEVERING AF SLAMSUGER


SK Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Service A/S
CVR-nummer: 26 86 39 02
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23e5fa1c-b2bb-42a1-9a98-9f8d90f34917/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

GENUDBUD - INDKØB, OPBYGNING OG LEVERING AF SLAMSUGER

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi.

Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn. Kontrakten indeholder ligeledes en frivillig option på leje af slamsuger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144410 Slamsugere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi.

Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn.

Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen:

Option 1: 5 års service af lastbil

Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig]

Kontrakten udbydes i et udbud med forhandling. Ordregiver kan træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at der gennemføres forhandlinger. Vælger Ordregiver at indlede forhandlinger, sker dette med alle tilbudsgivere. Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder, herunder at foretage forhandlinger på skriftligt grundlag. Der vil ikke som led i forhandlingerne ske en shortlisting. På baggrund af forhandlingerne kan Ordregiver tilrette udbudsgrundlaget og tilbudsgiverne opfordres til at afgive endelige tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelsen i forhandlingerne. Medmindre det udtrykkeligt fremgår, at et given forhold skal betragtes som et Mindstekrav, er alle dele af udbudsgrundlaget Krav. Kategoriseringen er udtryk for, at Ordregiver forud for den endelige tilbudsfrist kan ændre på vilkåret.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fire egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge de fire ansøgere, som ud fra en samlet vurdering har dokumenteret (i) den mest robuste økonomi og (ii) mest erfaring med leverancer af sammenlignelige slamsugere, dvs. slamsugere med tekniske specifikationer, der svarer til den udbudte. Der foretages en samlet vurdering af (i) og (i).

Til brug for Ordregivers vurdering af (ii) bedes ansøgerne i ESPD'et beskrive følgende:

Leverancer af sammenlignelige slamsugere udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen.

Med "udført" forstås leveret, dvs. levering skal være sket inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen.

Hvis en ansøgning ikke indeholder oplysninger vedr. (ii) vil ansøgningen ikke af denne grund være ukonditionsmæssig, idet Ordregiver ved udvælgelsen så vil lægge til grund, at ansøger alene kan dokumentere at opfylde mindstekrav til teknisk formåen.

Vurderingen af (i) foretages på grundlag af de oplysninger, som ansøger har afgivet i relation til kravet om økononisk og finansiel formåen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen:

Option 1: 5 års service af lastbil

Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig]

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader. Det bemærkes, at varigheden, som er angivet under II.2.7 er udtryk for den 5-årige serviceydelse, som er en del af kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder/udenlandske ledelsesmedlemmer) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. november 2021.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Omsætning det senest afsluttede regnskabsår,

Egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår,

Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår .

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen, henholdsvis den støttende enhed.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (CVR.dk eller tilbudsgivers egen hjemmeside).

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligter under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

Omsætning på mindst 10 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,

Egenkapital på mindst 4 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår,

Soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et:

Bekræfte at opfylde mindstekravet til teknisk og faglig formåen.

Med "lignende opgave", jf. pkt. III.1.3 nedenfor, forstås opbygning og levering af en komplet combi-slamsuger. Med "udført" forstås leveret, dvs. levering skal være sket inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Dette gælder fx hvis en ansøger ikke selv har leveret (dvs. været kontraktpart) på en referenceopgave, og derfor må basere sig på andre enheder ("støttende enheder") for at opfylde mindstekravet. I så fald skal der indleveres ESPD for både ansøger og for den/de støttende enheder.

Eksempel: Ansøger A har ikke tidligere selv været kontraktpart på en "lignende opgave". Ansøger A beror sig derfor på Støttende Enhed B, som har en reference på en "lignende opgave". Både Ansøger A og Støttende Enhed B skal aflevere ESPD'er.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende dokumentation for opfyldelsen af mindstekravet ved fremlæggelse af referencebeskrivelse, samt kontaktoplysninger på modtager af referenceopgaven.

Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

Ansøger skal have udført mindst én (1) lignende opgave inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktgrundlaget indeholder bl.a. følgende bestemmelser: (i) Leverandøren skal yde en 2-årig garanti på slamsugeren, (i) betaling for slamsugeren sker i to rater – 20 % ved kontraktindgåelse og 80 % ved levering, (iii) levering af slamsugeren forventes at kunne ske indenfor cirka 12-14 måneder fra kontraktindgåelse. Kontraktbestemmelserne (herunder (i)-(iii)) er til forhandling og kan ændres forud for tilbudsfristen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej</div>
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes at tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Tilbudsgivers vedståelsesfrist for det endelige tilbud berøres ikke af Bygherres underretning om tildelingsbeslutning. Angivelsen i pkt. IV.2.6 er således ikke retvisende, idet dette pkt. ikke kan rumme oplysninger angivet i antal arbejdsdage.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klage over øvrige beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021

Send til en kollega

0.047