23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 227-597411
Offentliggjort
23.11.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

SK Service A/S

INDKØB, OPBYGNING OG LEVERING AF SLAMSUGER


SK Service A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Service A/S
CVR-nummer: 26 86 39 02
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e40ccd3-5500-4308-b8db-07a715baa963/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

INDKØB, OPBYGNING OG LEVERING AF SLAMSUGER

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi.

Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144410 Slamsugere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SK Service A/S (herefter "Ordregiver") ønsker at indkøbe en komplet ny slamsuger. Den udbudte kontrakt omfatter således indkøb, opbygning og levering af komplet ny venstrestyret slamsuger af typen Combi.

Derudover omfatter kontrakten service af slamsugeranlægget i en periode på 5 år i det interval leverandøren anviser, således at garantien (2 år fra levering) opretholdes. Serviceprisen skal indeholde alle de udgifter, der er forbundet med de respektive services herunder olie, filtre, remme etc., samt omkostninger til arbejdsløn.

Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen:

Option 1: 5 års service af lastbil

Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig]

Kontrakten udbydes i et udbud med forhandling. Ordregiver kan træffe tildelingsbeslutning på grundlag af de indledende tilbud. Det er således ikke givet, at der gennemføres forhandlinger. Vælger Ordregiver at indlede forhandlinger, sker dette med alle tilbudsgivere. Ordregiver forbeholder sig retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder, herunder at foretage forhandlinger på skriftligt grundlag. Der vil ikke som led i forhandlingerne ske en shortlisting. På baggrund af forhandlingerne kan Ordregiver tilrette udbudsgrundlaget og tilbudsgiverne opfordres til at afgive endelige tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelsen i forhandlingerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner, jf. Kravspecifikationen:

Option 1: 5 års service af lastbil

Option 2: Leje af slamsuger [Bemærk: Option 2 er frivillig]

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader. Det bemærkes, at varigheden, som er angivet under II.2.7 er udtryk for den 5-årige serviceydelse, som er en del af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 201-522398
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I ovennævnte udbud har SK Service A/S (herefter "Ordregiver") modtaget fire prækvalifikationsansøgninger.

Efter en gennemgang af de modtagne ansøgningers referencebeskrivelser må Ordregiver desværre konstatere, at ansøgningernes referencebeskrivelser er så sparsomme, at Ordregiver på dét grundlag ikke kan efterprøve, om mindstekravet til teknisk formåen er opfyldt. Samtidig er det Ordregivers vurdering, at det ikke er muligt at bede ansøgerne om at "reparere" referencebeskrivelserne uden derved at risikere at krænke ligebehandlingsprincippet.

Ordregiver har derfor besluttet at annullere udbuddet.

Det er Ordregivers forventning, at kontrakten hurtigst muligt genudbydes, idet Ordregiver i den forbindelse vil overveje, om mindstekravet skal præciseres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klage over øvrige beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2021

Send til en kollega

0.078