23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-532419
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Levering af 1. stk. 4-akslet chassis opbygget med kroghejs


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Vallentin Strand
E-mail: iw97@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/165475146.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/165475146.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/165475146.aspx
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/165475146.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af 1. stk. 4-akslet chassis opbygget med kroghejs

Sagsnr.: 2021-0310491
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 1. stk. 4-akslet chassiser med 32 tons totalvægt, opbygget med kroghejs samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer.

Levering af chassis skal ske i indeværende år, 2021, ved forventet kontraktindgåelse i uge 48, 2021.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134200 Lastbiler med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 1. stk. 4-akslet chassis med 32 tons totalvægt, opbygget med kroghejs samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer.

Levering af chassis skal ske i 2021, ved forventet kontraktindgåelse i uge 48, 2021, og endelig levering af den fulde opbygning skal ske senest 240 dage efter kontraktindgåelse.

Chassiset skal være med dagførerhus og leveres i farven hvid.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV (Arbejdspladsvurdering af det tilbudte førerhus) / Vægtning: 75%
Pris - Vægtning: 25%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/12/2021
Slut: 03/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For at reducere fristen for modtagelse af bud, har ordregiver indrykket en forhåndsmeddelelse på TED; 2021/S 065-163065. Det tilbudte chassis, skal kunne leveres i indeværende år, 2021. Den endelige opbygning skal kunne leveres ikke senere end 240 kalenderdage efter aftalen er indgået.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikrings år på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 3.200.000 (ekskl. moms).

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikrings år på minimum DKK 10.000.000.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 3.200.000 (ekskl. moms).

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 5 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Ved lighed forstås at Tilbudsgiver ved 5 forskellige leveringer, har leveret minimum 1 fabriksnyt lastvognschassis pr. levering. Chassiset skal minimum være 3-akslet med en totalvægt på minimum 26 tons totalvægt. De pågældende 5 leveringer af lastvognschassiser skal minimum være leveret med en opbygning bestående af hydraulisk kroghejs eller wirehejs.

De anførte referencer skal minimum indeholde information om ordregiver, dato og kort beskrivelse af det leverede, i forhold til antal aksler, totalvægt og opbygning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 5 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Ved lighed forstås at Tilbudsgiver ved 5 forskellige leveringer, har leveret minimum 1 fabriksnyt lastvognschassis pr. levering. Chassiset skal minimum være 3-akslet med en totalvægt på minimum 26 tons totalvægt. De pågældende 5 leveringer af lastvognschassiser skal minimum være leveret med en opbygning bestående af hydraulisk kroghejs eller wirehejs.

De anførte referencer skal minimum indeholde information om ordregiver, dato og kort beskrivelse af det leverede, i forhold til antal aksler, totalvægt og opbygning.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontrakt pkt. 2.8 levering

I forbindelse med parternes underskrift på aftalen, vil opbygningen blive bestilt. Chassiset, der indgår i den samlede levering af 1 opbygning skal kunne leveres i indeværende år, 2021, ved en forventet indgåelse af aftale i uge 48, 2021. Eventuel senere indgåelse, vil skubbe leverancen af 1 chassis tilsvarende.

Udkast til kontrakt pkt. 2.8.1 reservedele

Leverandøren skal kunne levere reservedele og yde support på chassiset og opbygningen i minimum 10 år efter datoen for registrering af 4-akslet lastbil i motorregistret.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 065-163065
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/11/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/11/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at det ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv, ikke er formålstjenstligt at opdele kontrakten i 2 delaftaler, for henholdsvis levering af chassis og opbygning. I det en samlet kontrakt gør at leverandørerne af henholdsvis lastvognchassis og selve opbygning med kroghejs kan koordinere deres tilbud bedst muligt, således at Ordregiver får det optimale chassis til selve opbygningen.

Udbudsbetingelsernes afsnit 4.6 Sprog: Kommunikation og tilbud skal være på dansk.

Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, egnethedsdokumentation eller brochuremateriale må dog gerne være formuleret på engelsk, svensk og norsk.

Udbudsbetingelsernes afsnit 5.9 Testlastbil; Konditionsmæssige tilbudsgivere skal med kort varsel kunne stille en testlastbil til rådighed for APV test af førerhus. Testlastbilen skal være overvejende identisk med den tilbudte lastbil. Såfremt testlastbilen ikke er overvejende identisk med den tilbudte lastbil, skal sådanne afvigelser godkendes af Kunden inden levering af testbilen har fundet sted. Det er dog et ufravigeligt krav at førersædet i testlastbilen er identisk med førersædet i de tilbudte lastbiler, dog må betræk gerne afvige fra det tilbudte

Udbudsbetingelsernes afsnit 6.1 angiver bl.a.; En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, jf. dog udbudslovens § 138. Der henvises i det hele til ESPD'et, hvor tilbudsgiver skal oplyse, hvorvidt tilbudsgiveren er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde. Tilbudsgiveren skal aflevere ESPD'et som en del af tilbuddet.

Udbudsbetingelsernes afsnit 7.4; Forud for tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § 159.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.063