23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 184-479091
Offentliggjort
22.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Tønder Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2021)

IV.2.2.
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-10-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-11-2021
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Spørgefrist er desuden forlænget frem til og med d. 21. oktober.

Rettelse
(08.10.2021)

IV 2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-10-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-11-2021
Time: 12:00

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune


Tønder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 30704137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://toender.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337812
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310533&B=TK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune

 

Sagsnr.: 05.00.00-G01-70-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune. Se yderligere beskrivelse af udbuddet under pkt. II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 237 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34143000 Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse
44113910 Materialer til vintervedligeholdelse
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77314100 Anlæg af græsplæner
77320000 Vedligeholdelse af sportsarealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77341000 Træbeskæring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Arealer henhørende under Tønder Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, vandløb, skoler og idrætsanlæg samt vintertjeneste til Tønder Kommune. Udbuddets omfang omfatter i hovedtræk:

Vej og Park opgaver:

Drift og vedligeholdelse af ca. 1.089 km kommuneveje.

Drift og vedligeholdelse af ca. 335 km grusveje.

Snerydning og saltning på ca. 265 km veje, cykelstier, fortove mm.

Drift og pleje af ca. 248 ha grønne områder.

Vandløb:

”Regulativfastsat grødeskæring og kantklipning, som udgangspunkt med grødebåd, i 22 offentlige vandløb med en samlet længde på 85.174 meter. Til opgaven hører håndtering af grødebåde, grødespærringer og afklippet grøde. Opgaven skal udføres i perioden 1. juni til 1. oktober.”

Skoler:

Vej- og parkopgaver.

10 skoler og institutioner.

Kultur:

Vej- parkopgaver

Ca. 84 ha græs på idrætsanlæggene (fra opvisningsplæne til naturgræs).

Ca. 30 idrætsanlæg.

4 kunstgræsbaner.

Øvrige kommunale ejendomme:

Vej- og parkopgaver samt vintertjeneste.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Drifts- og leverings-sikkerhed / Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 237 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse på op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Oplyste anslået værdi, er beregnet under forudsætning af fuld udnyttelse af kontraktperiode - inkl. optionsmuligheder på 2 x 12 måneder.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Følgende nøgletal for de seneste afsluttende regnskabsår:

- Omsætning

- Resultat før skat

- Egenkapital

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning: Omsætningen skal for seneste afsluttende regnskabsår påvise at være 50 % højere end den anslåede årlige værdi/volumen på 39.500.000 kr.

Resultat før skal skal være positiv for alle 3 regnskabsår

Egenkapital skal være positiv for det seneste afsluttende regnskabsår. Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttende regnskabsår, eller ved forbehold i revisorpåtegning, kan Entreprenøren afvises som værende ikke egnet.

Se nærmere definition af Entreprenørens økonomisk og finansiel formåen i udbudsbetingelserne/BUT

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren skal vedlægge referenceliste omhandlende minimum 1 flerårig kontrakt med det offentlige, omkring drift af vej og/eller park opgaver, med en omsætning på minimum 4 mio. kr. årligt. Kontrakten skal være indgået indenfor de seneste fem år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Er gengivet i udbudsbetingelserne/BUT

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Makedonsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for offentligheden ved åbning af tilbud

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Tidligst medio 2025, under forudsætning af ordregiver ikke ønsker at gøre brug af optionsmuligheden på 2 x 12 måneder.

 

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021

Send til en kollega

0.063