23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 183-475892
Offentliggjort
21.09.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Anskaffelse og vedligeholdelse af varevogne og minibusser


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Elvius-Brisson
E-mail: fmi-sd-alj13@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse og vedligeholdelse af varevogne og minibusser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale vedrørende anskaffelse af varevogne og minibusser til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, service og reparation af disse samt hente-bringeordning i den forbindelse. Varevognene skal anvendes til transport på Forsvarets etablissementer og mellem disse eller transport til andre af Forsvarets lokationer. Minibusser forventes anvendt til persontransport på eller mellem Forsvarets etablissementer og til andre af Forsvarets lokationer, for eksempel til møde- og øvelsesvirksomhed. Minibusserne forventes anvendt lokalt og til transport mellem landsdelene og internationalt. Køretøjerne fordeler sig på etablissementer over hele landet. Opbygninger er et centralt element i rammeaftalen og en større andel af køretøjerne vil have indbygninger til specifikke opgaver. Rammeaftalen vil indeholde en forpligtelse til køb af en minimumsmængde svarende til 200 køretøjer i forskellige varianter.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34136000 Varevogne
34115000 Andre personbiler
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som beskrevet under pkt. II.1.4 vedrører kommende anskaffelser af medium og store varevogne samt minibusser til 7 og 8 personer er der tale om køretøjer til brug i hele Forsvarsministeriets koncern. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen anvender en bred vifte af køretøjer, til en lang række opgaver. Varevogne bruges til transport, på etablissementer og mellem etablissementer og for en række operative opgaver. Der anvendes varevogne i mange varianter, eksempelvis som minibus, dobbeltkabine, ekstra lange og ekstra høje. Endvidere har en andel af køretøjsflåden forskellige grader af indbygninger som hylder, skabe, belysning, borde, arbejdsstationer, hundebure, radioer, ekstra strømforsyning, samt avanceret udstyr som SINE radioer, beredskabsudstyr, lyskastere og andet teknisk udstyr.

En andel af de leverede køretøjer, historisk 5 – 10 %, skal leveres med indbygninger til specielle formål. En indbygning består oftest af standard civile komponenter der leveres af Leverandøren som hylder, skabe og hundebure, men kan også indeholde udstyr leveret af FMI som radioer eller andet elektronisk udstyr. Standard civile komponenter til indbygning, anses for at være reservedele, som afregnes efter et specifikt tilbud som beskrevet i Aftalen, da de udgør en integreret del af Leverandørens leverance.

-

Medium varevogn:

Medium varevogn bruges til transport af udstyr og gods på eller mellem etablissementer, eller andre lokationer. Nogle varevogne vil have indbygninger til specifikke opgaver. Medium varevogne skal kunne leveres i både enkelt- og dobbeltkabine, med lukket lastrum. Enkelte køretøjer kan være udstyret med ruf og åbent lad.

-

Stor varevogn:

Stor varevogn bruges til transport af udstyr og gods på eller mellem etablissementer, eller andre lokationer. Nogle varevogne vil have indbygninger til specifikke opgaver. Store varevogne skal kunne leveres i både enkelt- og dobbeltkabine, med lukket lastrum, i opbygning med lift. Det forventes, at der primært indkøbes varianter med lukket lastrum eller i opbygning med lift.

-

Minibus(buslet):

Minibusser bruges til persontransport på eller mellem etablissementer og andre lokationer, for eksempel til mødevirksomhed og øvelser. Minibusserne bruges lokalt og til transport mellem landsdelene og internationalt.

Minibusser skal leveres i to overordnede varianter:

1) Den første variant (minibus - persontransport) skal være en standard minibus, der kan transportere op til 8 personer, inkl. føreren, med en mindre mængde bagage. Denne variant bruges også i mindre omfang med opbygninger til VIP transport eller med arbejdsstationer, kommunikationsudstyr, 4x4 og forskellige andet udstyr i forhold til opgaveløsningen.

2) Den anden variant (minibus – operativt brug) er en minibus, der anvendes til at transportere personel til og fra øvelser, skydebaner eller andre opgaver, hvor personellet vil medbringe en vis mængde udstyr. Som udgangspunkt har denne variant 4x4, da der ofte køres i let terræn som sand/grusveje, mudder og græs. For at minibussen har tilstrækkelig kapacitet til denne vægt af udstyr, skal denne variant kun have 7 sæder, inkl. førersædet.

Denne variant skal endvidere have plads til et aflåst våbenskab / våbenholdere, da våben eller våbendele vil blive transporteret.

-

Der skal være service aftale på alle leverede køretøjer. Serviceaftalen skal indeholde de af originalproducenten fastsatte services. Som en del af serviceaftalen, skal leverandøren udføre reparationer på de leverede køretøjer, så længe serviceaftalen løber, inkl. hente – bringe ordning.

FMI vil gøre opmærksom på, at der afholdes informationsmøde den 20. september 2021 i tidsrummet 09:00-11:00. For tilmelding henvises til udbudsbetingelserne pkt. 4.2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af Aftalen vil medføre uforholdsmæssige omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration. Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet herunder alle divisioner af Forvaret i Danmark som er under Forsvarschefens kommando, er berettiget til at benytte Aftalen til indkøb på Aftalens vilkår og betingelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 173-451032
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende II.1.5):Rammeaftalens anslåede værdi er 800.000 -1.400.000 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

-

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD jf. udbudslovens § 148. FMI kræver at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde og tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140 jf. pkt. III.1.3.

Tilbudsgiver, og eventuelle deltagere i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD´et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD´et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

-

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD jf. udbudslovens §§ 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen jf. pkt. III.1.3, skal tilbudsgiver på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige tekniske faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af anden dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der kan anvendes som erklæring for den juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre tilbudsgiver til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

-

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

-

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

-

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

-

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.1.4).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

Send til en kollega

0.062