23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-360153
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Udbud på hjemme og sygepleje biler til Aalborg & Brønderslev Kommuner


Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2 sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Majlund Vibenfeld
E-mail: udbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99314685
Fax: +45 98121233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://aalborgkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2 sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Majlund Vibenfeld
E-mail: udbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99314685
Fax: +45 98121233
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://aalborgkommune.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på hjemme og sygepleje biler til Aalborg & Brønderslev Kommuner

Sagsnr.: 2020-028741
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler biler, som skal køre i hjemme og sygeplejen i Aalborg og Brønderslev Kommuner. Der

efterspørges 3 typer biler, hybrid, el og benzin. Bilerne forventes at køre i op til 3 eller 4 år. Estimeret antal

mellem 140 - 200 biler over en 4 årig periode.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 EL BIL

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg & Brønderslev Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse af miniklasse biler (Bilsegment B) til Aalborg og Brønderslev

Kommuner (herefter benævnt Ordregiver).

Bilerne skal køre i hjemmeplejen og sygeplejen. Der køres både i landområder samt i byområder, så bilerne

kører både på landet med lidt større afstand til hvert plejested, samt kørsel i byen, hvor afstanden er kortere.

Personalet som kører i bilerne kan have op til 10-20 besøg pr. vagt, i dagvagt og nattevagterne har 25 – 35

besøg så der er tale om mange ind og udstigninger pr. døgn.

Bilerne holder ikke i garage, men holder ude hele året rundt.

Bilerne skal køre hele døgnet, dag, aften og nat. En mindre del af bilerne holder stille om natten ellers kører

bilerne 24/7.

Brugerne af bilerne (hjemmeplejerne og sygeplejerskerne) er af forskellig højde og drøjde, og dette skal bilen kunne tilgodese.

Det kan desuden nævnes at bilernes indretning skal tage højde for at bilen er arbejdsplads for de

hjemmehjælperne/sygeplejerskernes som kører og opholder sig i dem.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/Ergonomi / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option på » Dækservice aftale «

- Option på » Service og vedligeholdelses abonnement «

- Option på » Garanteret tilbagekøb af biler «

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 092-237643
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 EL BIL

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der

er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,

stk.4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået

en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og

Om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.094