23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-241478
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Opdateringer

Rettelse
(08.06.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-06-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 24-06-2021
Time: 10:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfrist er ændret. Ny tilbudsfrist er den: 24. juni 2021 kl. 10.00
Yderligere specifikationer er up loadet i forbindelse med udbuddet.

Opbygning af redningskøretøjer til ETK Brand og Redning


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299331&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299331&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning af redningskøretøjer til ETK Brand og Redning

Sagsnr.: 2021-006388
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114110 Redningskøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

ETK Brand og Redning, der er beredskab for Køge, Stevns og Solrød Kommune, udbyder i offentligt udbud opbygning af redningskøretøjer til drift i ETK Brand og Redning, 2 stk. tanksprøjter og 1 stk. tankvogn. Opbygninger skal foretages på fabriksnye lastbilchassis Volvo FM indkøbt af ETK Brand og Redning, der leveres direkte til den vindende tilbudsgiver. Specifikationer for lastbilchassis fremgår af udbudsbetingelserne til nærværende udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114000 Specialkøretøjer
34144210 Brandkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ETK Brand og Redning, der er beredskab for Køge, Stevns og Solrød Kommune, udbyder i offentligt udbud opbygning af redningskøretøjer til drift i ETK Brand og Redning, 2 stk. tanksprøjter og 1 stk. tankvogn. Opbygninger skal foretages på fabriksnye lastbilchassis indkøbt af ETK Brand og Redning. Specifikationer for lastbilchassis fremgår af bilag til udbudsbetingelserne til nærværende udbud.

Kontrakten udbydes udelukkende i en delaftale, af konkurrence- og økonomiske årsager.

ETK Brand og Redning er en del af Køge Kommune. Udbuddet gennemføres af Indkøb & Udbud i Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er 2 optioner på tanksprøjten som tilbudsgiver skal afgive pris på. Betingelser for at anvende option fra ordregivers side, er beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for de 3 seneste regnskabsår, hvor egenkapitalen for de 3 seneste regnskabsår skal være positiv

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver bedes angive 3 referencer, hvor tilbudsgiver har leveret opbyggede redningskøretøjer eller opbygning på lastbilchassis af samme eller lignende type som omfattet af nærværende udbud til beredskaber i Danmark inden for de sidste 3 år.

- Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring. Dækningen skal som minimum være 5 mio. DKK.

- Forsikringen eller separat forsikring ligeledes dække lastbilchassis der leveres til opbygger af Volvo Danmark A/S, der ved levering overgår til ETKs ejendom. Forsikringen skal som minimum dække tyveri og brand. Forsikringen skal dække uanset hvor i Europa opbygningen foretages og dække i hele opbygningsfasen, uanset den fysiske opbygningslokation i Europa.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontrakt fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 10:01
Sted:

Køge

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for tilbudsgiver at deltage ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.031