23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-222472
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(04.05.2021)
Toyota Danmark A/S
Dynamovej 10
2860 Søborg

Anskaffelse af 5 Toyota LC150, 5 Toyota Hilux T2.4 – 4D 6 M/T og 8 Toyota Proace busser til anvendelse i Grønland


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Iben Elvius-Brisson
E-mail: fmi-sd-alj13@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af 5 Toyota LC150, 5 Toyota Hilux T2.4 – 4D 6 M/T og 8 Toyota Proace busser til anvendelse i Grønland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI skal anskaffe køretøjer til brug i Grønland, idet køretøjerne skal anvendes til at løse nationale beredskabsopgaver i Grønland, herunder suverænitetshåndhævelse ved at vise Danmarks tilstedeværelse i Grønland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 722 800.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen består af indkøb af 5 Toyota LC150, 5 Toyota Hilux T2.4 – 4D 6 M/T og 8 Toyota Proace busser. Den nuværende beholdning af køretøjer på Thulebasen samt stationen i Kangerlussuaq i Grønland vil inden for nærmeste fremtid blive indstillet til kassation, hvorfor Forsvaret har behov for en erstatningsanskaffelse for køretøjerne. Anskaffelsen ønskes gennemført ved en direkte tildeling til Toyota Danmark A/S, idet kun køretøjer af mærket Toyota vil kunne serviceres og repareres på Thulebasen og Stationen i Kangerlussuaq på amerikanernes bilværksteder.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstjeneste (FMI) ønsker at indgå en kontrakt angående indkøb af 5 Toyota LC150, 5 Toyota Hilux T2.4 – 4D 6 M/T og 8 Toyota Proace busser.

Efter FMI’s vurdering bør disse ydelser anskaffes ved direkte tildeling til Toyota Danmark A/S efter udbudslovens bestemmelse om tvingende grunde, jf. udbudslovens § 80, stk. 5. Dette skyldes den ekstraordinære situation, hvor FMI er nødsaget til at indkøbe køretøjer fra mærket Toyota, idet køretøjerne ellers ikke kan serviceres og repareres på de amerikanske baser på Grønland, hvor det danske forsvar opholder sig, og idet der ikke er andre alternativer til at få køretøjerne serviceret og repareret.

FMI agter på denne baggrund at indgå en kontrakt med Toyota Danmark A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Toyota Danmark A/S
Postadresse: Dynamovej 10
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 722 800.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 722 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at gennemføre anskaffelsen via tildeling til Toyota Danmark A/S og ikke datoen for selve kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse er offentliggjort jf. klagenævnslovens § 4,stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3 skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 dage kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning jf. § 12, st. 1. Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. V1.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.063