23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 072-182885
Offentliggjort
14.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Holbæk Kommune

Operationel billeasing og fleet management - genudbud


Holbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Haupt
E-mail: henha@holb.dk
Telefon: +45 72361158
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298344&B=HOLBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298344&B=HOLBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operationel billeasing og fleet management - genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af operationel billeasing og fleet management til Holbæk Kommune. Opgaven udbydes som en 4-årig rammeaftale og omfatter udskiftning af ca. 302 biler over de 4 år, primært diesel køretøjer, som skal erstattes af elektrificerede køretøjer.

Den forventede udskiftning fordeler sig som følgende:

- 2021: 46 køretøjer

- 2022: 70 køretøjer

- 2023: 119 køretøjer

- 2024: 32 køretøjer

- 2025: 15 køretøjer.

Bilerne anvendes hovedsageligt i hjemmeplejen, men alle ordregivers forvaltninger, afdelinger og institutioner skal kunne benytte sig af aftalen.

Aftalen er baseret på operationel leasing af elbiler inkl. fleet management, og indeholder service og dækaftale, tilbagekøb, samt en option på autohjælp.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Holbæk Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af operationel billeasing og fleet management til Holbæk Kommune. Opgaven udbydes som en 4-årig rammeaftale og omfatter udskiftning af ca. 302 biler over de 4 år, primært diesel køretøjer, som skal erstattes af elektrificerede køretøjer.

Den forventede udskiftning fordeler sig som følgende:

- 2021: 46 køretøjer

- 2022: 70 køretøjer

- 2023: 119 køretøjer

- 2024: 32 køretøjer

- 2025: 15 køretøjer.

Bilerne anvendes hovedsageligt i hjemmeplejen, men alle ordregivers forvaltninger, afdelinger og institutioner skal kunne benytte sig af aftalen.

Aftalen er baseret på operationel leasing af elbiler inkl. fleet management, og indeholder service og dækaftale, tilbagekøb, samt en option på autohjælp.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Driftomkostning pr. år / Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Autohjælp.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udelukkelsesgrundene fremgår af ESPD'et.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Revisorpåtegnet årsregnskab for det seneste regnskabsår skal vedlægges tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver er nyetableret og ikke kan medsende årsregnskab, skal der medsendes en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor.

- Det er et krav at tilbudsgiver har en positiv egenkapital.

- Tilbudsgivers samlede omsætning skal være minimum 10 mio. DKK i det seneste års regnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital

Samlet omsætning på min. 10 mio. DKK i det seneste års regnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrive 3 af de betydeligste, tilsvarende eller lignende leveringer af operationel billeasing og fleet management til kommuner og andre offentlige organisationer samt private virksomheder, der er udført i løbet af de sidste 3 år. En af beskrivelserne skal som minimum indeholde en bilflåde på 100 biler eller derover. Beskrivelsen skal foruden leverancerne indeholde kontraktsum og angivelse af kontaktpersoner og kontaktdata.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3 referencer, hvoraf mindst en indeholder en bilflåde på minimum 100 biler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 058-145989
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: xx
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2021

Send til en kollega

0.046