23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 070-177817
Offentliggjort
12.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Struer Kommune

Levering af hjemmeplejebiler inkl. tilbagekøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale til Struer Kommune


Struer Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
CVR-nummer: 29189951
Postadresse: Østergade 11 -15
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbjorn@struer.dk
Telefon: +45 23230909
Fax: +45 96848109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152034127.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152034127.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152034127.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af hjemmeplejebiler inkl. tilbagekøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale til Struer Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af 28 benzindrevne biler til Struer Kommune inkl. tilbagekøb, serviceaftale og renholdelsesaftale. Bilerne skal primært anvendes af ordregivers plejepersonale herunder sygeplejen i forbindelse med udkørsel til borgernes hjem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
90917000 Rengøring af transportmidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Struer Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter bilservice, serviceeftersyn, mekaniske reparationer, indvendig vask, evt. udskiftning af sliddele (f.eks. bremser) afhentning og udbringning af bilerne fra nærmere angivet adresse i Struer Kommune, samt levering/afhentning af tilsvarende gratis erstatningsbil under værkstedsopholdene over kontraktperioden på 36 måneder.

Der er desuden option yderligere køb af op til 6 af de tilbudte biler inkl. service-, renholdelsesaftale og tilbagekøb.

Udbyder er ikke forpligtet til at benytte sig af optionerne, hverken helt eller delvis. Udnyttelsen af optionen skal meddeles senest 12 måneder efter indgåelse af kontrakt og sker i øvrigt på samme vilkår.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/10/2021
Slut: 31/10/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ønsker som option mulighed for yderligere køb op til 6 af de tilbudte biler inkl. service-, renholdelsesaftale og tilbagekøb.

Udbyder er ikke forpligtet til at benytte sig af optionerne, hverken helt eller delvis. Udnyttelsen af optionen skal meddeles senest 12 måneder efter indgåelse af kontrakt og sker i øvrigt på samme vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte kontrakt jf. bilag 4.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 1 mio. DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital på 1 mio. DKK. Dokumentationen skal såfremt der anmodes om det være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 1 kommune eller offentlig myndighed, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret biler inkl. evt. service for minimum 500 000 DKK. Det er tilladt at oplyse flere kunder eller ordrer, der samlet set lever op til kravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialets bilag 2- kravspecifikation, udkast til kontrakt (bilag 4) og bilag 5 - tilbagekøbsstand og tilbagelevering af personbiler.

Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele kontraktperioden holdes i kraft og være betalt. Dækningen skal for hver forsikringsbegivenhed pr. år dække minimum 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade.

Leverandøren garanterer for personbilernes restværdi, ved kontraktens udløb i henhold til den afgivne forpligtende tilbagekøbspris.

Bilerne skal leveres frit den 29. oktober 2021 på den nærmere aftalte adresse i Struer Kommune.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal dokumentere de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivning, bl.a. ved at indhente en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2021

Send til en kollega

0.063