23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-159223
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nyborg Kommune

Udbud af el-biler til Nyborg Kommune


Nyborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Fax: +45 63337001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152992646.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/152992646.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/152992646.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-biler til Nyborg Kommune

Sagsnr.: S2021-11075
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af fabriksnye el-biler til Nyborg Kommune (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundede, jf. pkt. 8, og opfylder eventuelle mindstekrav kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

— Udbudsbekendtgørelse

— Udbudsbetingelser med bilag

— Udbudsbilag A - Tilbudsbesvarelse

— Udbudsbilag B - Vurdering af kvalitet

— Udbudsbilag C - Erklæring om solidarisk hæftelse

— Udbudsbilag D - Erklæring fra anden enhed

— Udkast til kontrakt med bilag

— Bilag 1 - Kravspecifikation el-biler

— Bilag 2 - Kravspecifikation serviceaftale

— Bilag 3 - Arbejdsklausul.

Aftale med vindende tilbudsgiver indgås på baggrund af udkast til kontrakt inkl. bilag, der er vedlagt dette udbudsmateriale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af fabriksnye elbiler. Udbuddet vedrører såvel levering af elbiler samt option på serviceaftale i henhold til hhv. bilag 1 - Kravspecifikationen elbiler og bilag 2 - Kravspecifikation serviceaftale.

Elbilerne skal anvendes i Nyborg Kommune. Der ønskes en initialanskaffelse på 5 elbiler, som skal leveres senest pr. 1. august 2021. Derudover ønskes der option på køb af yderligere op mod 15 stk. elbiler. Betingelserne for optionen er svarende til initialanskaffelsen.

For så vidt angår Nyborg Kommune omfatter kontrakten alle enheder, institutioner, forvaltninger mv., som er en del af Nyborg Kommune. Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside www.nyborg.dk

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det vurderes, at den bedste konkurrence opnås ved en samlet kontrakt, fordi der er tale om en kontrakt med begrænset varighed og omsætning.

Forventet omsætning 4 mio. DKK inkl. optioner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceaftale og tilkøb.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.033