23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 036-091098
Offentliggjort
22.02.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Viking Link - cable - land cable DK civil works - logistik udbud


Energinet Eltransmission A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Viking Link - cable - land cable DK civil works - logistik udbud

Sagsnr.: 20/02021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud består af følgende:

Transport af kabeltromler fra opbevaringsplads på Esbjerg Havn til udtrækningsplads langs ruten af Viking Link DK landkabel fra Revsing til Houstrup Strand.

Ruteplanlægning samt myndighedsgodkendelser for transporten.

Leje + håndtering af kabeltromlevogn(e) i forbindelse med udtrækning af kabel.

Vurdering, leje og håndtering af køreplader til offentlig vej, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Yderligere informationer fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 12 399 800.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Havn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Viking Link er en elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem station Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England.

Viking Link udvikles af Energinet og britiske National Grid.

Denne aftale vedrører udelukkende transport af kabeltromler på den danske del af projektet. Arbejdets omfang i Danmark omfatter, men er ikke begrænset til:

— Planlægning af transport af 108 kabeltromler fra Esbjerg havn og ud til den relevante trækplads

— Planlægning af transport af 2 reserve kabeltromler fra Esbjerg havn til HVDC stationen i Revsing

— Vurdering af behov for køreplader på offentlige veje

— Indhentning af myndighedstilladelser for transport af den valgte af tilbudsgivers rute med tromler fra Esbjerg havn til relevante trækpladser og retur

— Design og produktion/tilpasning af én eller to tromlevogn(e)

— Transport af 108 tromler fra Esbjerg havn til relevant trækplads, ved anvendelse af 2 tromlevogne og dertilhørende følgebiler etc.

— Transport af 2 reservetromler fra Esbjerg havn til HVDC stationen i Revsing (uden udrulning men inkl. aflæsning), inkl. dertilhørende følgebiler etc.

— Bidrage med udrulningen af 108 kabeltromler

— Transport af 108 tomme tromler, fra trækplads tilbage til Esbjerg havn.

Der henvises for nærmere specifikationer til udbudsbetingelserne dokument nummer: 20/02021-4.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grund-læggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 170-412291
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Viking Link - cable - land cable DK civil works - logistik udbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/01/2021
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Torben Rafn A/S
CVR-nummer: 38183265
Postadresse: Ingeniørvej 11
By: Sommersted
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6560
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 399 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtte-erklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

— Dette er et genudbud. Ordregiver gør opmærksom på, at ændringerne fra tidligere udbud til nærværende udbud, er følgende:

- Udbudsbekendtgørelsen, herunder forventet kontraktsum, mindstekrav til egenkapital og soliditetsgrad

- Udbudsbetingelser for udbuddet, herunder tidsplan og beskrivelse

- Ydelsesbeskrivelse

- Tilbudsliste.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2021

Send til en kollega

0.063