23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081597
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Opdateringer

Annullering
(22.02.2021)

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.
Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):
— ansøger/tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.
— ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.
— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.
— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.
— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.
— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger/tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.
Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.
Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:
— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.
Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:
Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.
Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.
Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den ansøger/tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Opbygning og levering af sprøjter


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjyllands Brandvæsen I/S
CVR-nummer: 37164712
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ostbv.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brand & Redning MidtVest
CVR-nummer: 37207969
By: Herning
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: post@brmv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://brmv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab & Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
CVR-nummer: 34009570
By: Randers C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
E-mail: post@bsik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bsik.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midtjysk Brand & Redning I/S
CVR-nummer: 37137502
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mjbr@mjbr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://midtjyskbrandogredning.silkeborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trekant Brand
CVR-nummer: 34018820
By: Vejle
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: trekantbrand@trekantbrand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trekantbrand.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab Fyn I/S
CVR-nummer: 37265209
By: Odense NØ
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://beredskabfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Brandvæsen
CVR-nummer: 28326858
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: nsbv@nsbv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://nsbv.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab 4K I/S
CVR-nummer: 40632301
By: Greve
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: info@beredskab4k.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://beredskab4k.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b77f274b-c396-44b5-bac0-e287881baeb5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b77f274b-c396-44b5-bac0-e287881baeb5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b77f274b-c396-44b5-bac0-e287881baeb5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning og levering af sprøjter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opbygning og levering af sprøjter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opbygning og levering af sprøjter

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte referencer i afsnit 6.2 ”Teknisk og/eller faglig formåen”.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opbygning og levering af 10 sprøjter - fordelingen på kan ses i bilag 6: Leveringsplan.

Ligeledes er der optioner på følgende udstyr: CAFS, skæreslukker, større tank - op til 4 000 liter, serviceaftale 10 år, flow måling af vand samt materiel angivet i bilag 5: Optioner på materiel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at ansøger:

- Har en omsætning på minimum 50 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leverancer inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der ønskes maksimalt indleveret 5 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

- 2 referencer til forskellige kunder af minimum en lignende opbygning og levering af sprøjte.

- 2 reference der indeholder opbygning og levering af 3 eller flere lignende sprøjter, hvor de 3 eller flere lignende sprøjter er leveret til den samme kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder et CSR-bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— ansøger/tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Ordregiver kan påvise, at ansøger/tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger/tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den ansøger/tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.078