23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 154-283746
Offentliggjort
12.08.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen

Vindere

(17.10.2015)
Mercedes-Benz CPH
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm

Køb af biler til Fiskerikontrollen.


Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33958000
Mailadresse: naturerhverv@naturerhverv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.fvm.naturerhverv.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Køb af biler til Fiskerikontrollen.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 000 000 og 3 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Til brug for NaturErhvervstyrelsens kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri, ønsker styrelsen en rammeaftale til indkøb af kassevogne med 4-hjulstræk. Efter levering indretter Ordregiver bilerne med et plasticcoatet varerum, og et areal mellem førersæde og varerum, hvor der enten kan placeres en sidebænk eller opbevares kontroludstyr. Kontrolbilerne indrettes således, at de opfylder betingelserne for momsfritagelse. Ved indkøb lægges der udover økonomien vægt på den rigtige balance mellem, at der er tilstrækkelig plads til kontroludstyr uden bilerne bliver for lange og for høje, således at køreegenskaberne ikke forringes væsentligt.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34113000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der forventes indkøbt 12 biler, men ordregiver tager forbehold for ændringer i behovet.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15-7031-000005
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.9.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Evt. dokumentations eller regnskabsoplysninger kan leveres på engelsk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 21.9.2015 - 12:00

Sted:

NaturErhvervstyrelsen

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.8.2015

Send til en kollega

0.063