23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 149-276304
Offentliggjort
05.08.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Copenhagen Airport A/S

Lavtgulvsbusser [34121400]


Copenhagen Airport A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Copenhagen Airport A/S
14707204
Lufthavnsboulevarden 6
Att: Sigurd Ask Elvig
2700 Kastrup
DANMARK
Telefon: +45 31345890
Mailadresse: sigurd.elvig@cph.dk

Internetadresse(r):

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/101360

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149302&B=CPH

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Lavtgulvsbusser [34121400].
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kastrup.

NUTS-kode DK

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 5

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 40 000 000 og 60 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Ordregiver agter at indgå en købsaftale på 6 lavtgulvsbusser med en 5-årig option på yderligere 10 til 20 lavtgulvsbusser. Busserne skal leve op til følgende krav:
— Busserne skal være lavtgulvsbusser [34121400]
— Busserne må maksimalt have højde på 3 130 mm inklusive 4 stk. topmonterede standard gule rotorblink
— Busserne skal være forsynet med 3 stk. dobbelte døre i højre side samt et knælesystem
— Busserne skal som en standardtype have en minimumslængde på 12 meter og en maksimumslængde på 15 meter
— Busserne skal have en maksimumsbredde på 2 550 mm.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34121400

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Ordregiver agter at indgå en købsaftale på 6 lavtgulvsbusser med en 5-årig option på yderligere 10 til 20 lavtgulvsbusser. Busserne skal leve op til følgende krav:
— Busserne skal være lavtgulvsbusser [34121400]
— Busserne må maksimalt have højde på 3 130 mm inklusive 4 stk. topmonterede standard gule rotorblink
— Busserne skal være forsynet med 3 stk. dobbelte døre i højre side samt et knælesystem
— Busserne skal som en standardtype have en minimumslængde på 12 meter og en maksimumslængde på 15 meter
— Busserne skal have en maksimumsbredde på 2 550 mm.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 40 000 000 og 60 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 5-årig option på yderligere 10 til 20 lavtgulvsbusser i alt.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 060 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal en af sammenslutningen udpeget instans eller et sammenslutningsmedlem (befuldmægtiget) have fuld prokura til at træffe bindende aftaler på sammenslutningens vegne med ordregiver. En sammenslutning af virksomheder skal hæfte solidarisk.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren må ikke være omfattet af nogen af situationerne oplistet i artikel 45 i udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EC).
Ansøgningen om prækvalifikation skal være ledsaget af følgende dokument(er):
(1) Underskrevet certifikat eller erklæring om at ansøgeren ikke er omfattet af situationerne oplistet i artikel 45 i udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EC). Ansøgere kan vælge at udfylde en erklæring udarbejdet af ordregiver.
Erklæringen kan fås ved at rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, jf. l.1).
Hvis ansøger er et konsortium, skal ovenstående oplysninger afgives af alle konsortiedeltagere.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der stilles krav til at Ansøgeren lever op til følgende minimumskrav; egenkapital på minimum 5 000 000 DKK samt minimums omsætning på 10 000 000 DKK for CPV-kode 34121400.
Ansøgningen om prækvalifikation skal være ledsaget af følgende dokument(er):
(1) Udfyldt spørgeskema »Spørgsmål vedr. egnethed«.
(2) Spørgeskemaet fås ved at rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, jf. I.1).
(3) En (1) Kopi af regnskaber for de seneste 3 år.
Hvis ansøgeren har eksisteret i kortere tid, skal ansøgningen vedlægges de foreliggende regnskaber.
Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal regnskaberne vedlægges af alle de sammensluttede virksomheder.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal besidde den tekniske kapacitet nødvendig for at opfylde kontrakten.
Følgende minimumskrav er gældende:
(a) Beskrivelse af ansøgers kvalitetsledelsessystemer specifikt på for rammeaftalens aktivitetsområde.
(b) Reference 2 indenfor rammeaftalens aktivitetsområde.
(c) 1 Kopi af relevante certifikater.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
Lavtgulvsbusser [34121400]
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 18.8.2015 - 01:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.8.2015 - 10:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Ordregiver agter at prækvalificere og opfordre i alt 4 aktører til at afgive tilbud. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, overstiger 4 vil de ansøgende virksomheder blive udvalgt på baggrund af oplysningerne angivet i pkt. lll.2.3) »Teknisk kapacitet«.
De udvalgte ansøgere vil være forpligtet til at underskrive en fortrolighedserklæring udformet af ordregiverinden modtagelsen af selve udbudsmaterialet. Alle ansøgere opfordres til at underskrive og inkludere fortrolighedserklæringen som en del af deres ansøgning om prækvalifikation. Hvis en udvalgt ansøger ikke har indsendt erklæringen som en del af ansøgningen, vil vedkommende skulle underskrive erklæringen inden modtagelsen af udbudsmaterialet. Dette kan føre til en forkortet tilbudsfrist.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31.7.2015

Send til en kollega

0.063