23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 126-230054
Offentliggjort
03.07.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Opdateringer

Rettelse
(26.08.2015)

Uafsluttet procedureOrdretildelingsproceduren er blevet afbrudtKontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Køb af brintbiler.


Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
Njalsgade 13
Att: Erol Koc
2300 København S
DANMARK
Mailadresse: cz1a@tmf.kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kk.dk/tmf

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Køb af brintbiler.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København.

NUTS-kode DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 6 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale i 60 måneder, til delebils pulje i Københavns Kommune. Leverandøren skal levere 6 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale senest den 14.12.2015.
Herudover ønsker Ordregiver som en option at indhente tilbud på 12 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale i 60 måneder, til delebils pulje i Københavns Kommune.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/51940355.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34115000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 6 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale i 60 måneder, til delebils pulje i Københavns Kommune.
Herudover ønsker Ordregiver som en option at indhente tilbud på 12 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale i 60 måneder, til delebils pulje i Københavns Kommune.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Option på 12 stk. brintbiler inklusiv service- og reparationsaftale i 60 måneder, til delebils pulje i Københavns Kommune.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.9.2015. Færdiggørelse 1.7.2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling forfalder 30 dage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura.
Leverandøren skal i henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007) med senere ændringer foretage fakturering elektronisk.
I henhold til Bekendtgørelse nr. 206 af 11.3.2011 (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. 354 af 26.3.2010 (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura følge standarderne/ retningslinjerne i NemHandel, hvilket indebærer følgende:
(1) Fakturaerne skal udarbejdes i det fælles offentlige format, OIOUBL.
(2) Fremsendelse af fakturaer skal ske via den fælles offentlige transportstandard OIORASP. Fremsendelse af fakturaer via OIORASP skal ske på en af følgende måder:
— via Leverandørens eget økonomi- og fakturasystem

— via NemHandel Fakturablanket (til gratis afbenyttelse på https://www.virk.dk/myndigheder/stat/ITST/NemHandel_Fakturablanket)

— via NemHandel mailklienten (til gratis afbenyttelse på http://www.ibizcenter.dk/)

— via øvrige fakturaportaler, eller
— via Læs-ind.
Kreditnotaer skal ligeledes følge de ovenfor beskrevne standarder/retningslinjer i NemHandel.
Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura.
Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning — samt Køberens krav — med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
1) Der kræves ingen særlig retlig form.
2) Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Dette kan ske ved anvendelse af den som bilag D vedlagte formular. Deltagere i konsortiet hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelsen af en eventuel kontrakt.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a-c, e og f, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Tilbudsgivere med forfalden ubetalt gæld til det offentlige i strid med lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 er tillige udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er udelukket efter Udbudsdirektivets artikel 45 eller lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, skal tilbudsgiver med tilbuddet fremsende erklæring herom, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag B vedlagte formular. Tilbud, der ikke indeholder denne erklæring, vil ikke blive taget i betragtning.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
10.8.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Tilbud skal være på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, brochuremateriale, egnethedsdokumentation eller lignende må dog gerne være formuleret på engelsk, tysk, svensk eller norsk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 10.2.2016
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3)Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.6.2015

Send til en kollega

0.047