23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 159-388892
Offentliggjort
18.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Lufthavn

Opdateringer

Rettelse
(07.09.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Tilbudsfrist
I stedet for:
Dato: 15-09-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-10-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges som følge af ændringer i udbudsmaterialet. Ændringerne fremgår af bilag 1: Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet.

Kontrakt med én leverandør om opbygning og indretning af 1 stk. brandbil til Bornholms Lufthavn


Bornholms Lufthavn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Lufthavn
CVR-nummer: 1009904448
Postadresse: Søndre Landevej 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
E-mail: chdn@tbst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://bornholms-lufthavn.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84dd8fe2-0635-4566-ad0e-946cb40e7e9f/publicMaterial

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84dd8fe2-0635-4566-ad0e-946cb40e7e9f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84dd8fe2-0635-4566-ad0e-946cb40e7e9f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84dd8fe2-0635-4566-ad0e-946cb40e7e9f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt med én leverandør om opbygning og indretning af 1 stk. brandbil til Bornholms Lufthavn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144210 Brandkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Lufthavn udbyder opgaven vedrørende levering af opbygning og indretning af 1 stk. brandbil til brug i forbindelse med udførelse af brandsluknings- og redningsopgaver i lufthavnen. Opgaven indebærer endvidere uddannelse af Bornholms Lufthavns personale i betjeningen af brandbilen samt 2 optioner vedr. udstyring af brandbilen med FLIR- og bakkamera.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144212 Brandkøretøjer med vandtank
34144210 Brandkøretøjer
34144213 Brandbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Lufthavn, Søndre Landevej 2, 3700 Rønne

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed for dette udbud er Bornholms Lufthavn, som er en statsejet lufthavn, hvis administration drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bornholms Lufthavn driver selv sin operationelle drift. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedr. luftfartens sikkerhed og security-aktiviteter.

Bornholms Lufthavn udbyder opgaven vedrørende opbygning og indretning af 1 stk. brandbil til brug i forbindelse med udførelse af brandsluknings- og redningsopgaver i lufthavnen.

Udbuddet omfatter følgende varer- og ydelser:

— Opbygning og indretning af 1 stk. brandbil iht. de angivne specifikationer

— Uddannelse af 2-3 superbrugere i betjeningen af brandbilen

— Optioner:

1) Køretøjet udstyres med FLIR kamera.

2) Køretøjet udstyres med bakkamera.

Tilbudsgiver skal, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, jf. § 11 i bekendtgørelse 1624/2015, i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD som et foreløbigt bevis for:

1) At tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. pkt. VI.3).

2) At tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed der er fastsat i pkt. III.1.3).

Oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, om tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet og, om tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte kontrakt.

ESPD skal afleveres elektronisk via udbudssystemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten har 2 optioner:

1) Køretøjet udstyres med FLIR kamera.

2) Køretøjet udstyres med bakkamera.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Tilbudsgiver skal angive betydeligste leverancer (dog max 5), der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). En beskrivelse af referencerne skal indeholde tidspunkt for udførelsen af leverancen, angivelse af kunde, det samlede vederlag for referencen. Beskrivelsen kan suppleres med op til 3 billeder pr. reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne præstere mindst 1 relevant reference fra lignende ydelse som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Referencen skal være afsluttet. Ved relevant forstås en reference som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med opbygning og indretning af brandbiler eller tilsvarende større beredskabskøretøjer.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

- Tilbudsgiver kan opnå en forudbetaling på op til 30 % af den samlede tilbudspris mod en sikkerhedsstillelse ved en bankgaranti på anfordringsvilkår. Bankgarantien skal godkendes af kunden.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7,

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, da kontraktens genstand ikke er egnet til opdeling, eftersom kontraktens hovedgenstand vedrører produktion af én vare.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2020

Send til en kollega

0.047