23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 118-215916
Offentliggjort
22.06.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Energi Fyn

Leasing af biler


Energi Fyn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Energi Fyn
Sanderumvej 16
Kontaktpunkt(er): ABV, Indkøb
5250 Odense
DANMARK
Telefon: +45 63171900
Mailadresse: indkoeb@energifyn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.energifyn.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet
Elektricitet
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Leasing af biler.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leasing
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odense.

NUTS-kode DK031

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 2

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 3

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: Løbende i takt med at eksisterende leasingaftaler udløber.
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Energi Fyn Holding og koncernforbundne selskaber ønsker at udbyde rammeaftaler på leasing af biler op til 3 500 kg henholdsvis gul- og hvidpladebiler. Energi Fyn ønsker at indgå en rammeaftale med to leverandører, således at tildeling af leasingkontrakt på det enkelte køretøj foretages via miniudbud blandt de to leverandører, som vinder en rammeaftale.
De to rammeaftaler ønskes indgået for en periode på 3 år med option til forlængelse 1 + 1 + 1 år. Energi Fyn råder pt. over i alt ca. 80 køretøjer, fordelt på ca. 70 biler på gule plader, og ca. 10 hvidpladebiler, som løbende forventes genanskaffet på rammeaftalerne. Udskiftning af biler vil således foregå rullende i aftalens løbetid, i takt med at nuværende leasing-aftaler udløber, og ejede køretøjer ønskes genanskaffet ved leasing.
Rammeaftalerne skal desuden omfatte set-up for serviceeftersyn, reparationer mm.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000, 34136000, 34136100, 50112200

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Rammeaftalerne indgås for 3 år med option til forlængelse 1 + 1 + 1 år.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring på tro og love om at eventuelt ubetalt forfalden gæld til det offentlige på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation ikke overstiger 100 000 DKK. Erklæringen i følgende link skal downloades og fremsendes i underskrevet stand sammen med anmodningen om prækvalifikation: http://www.udbudsportalen.dk/ImageVaultFiles/id_42997/cf_202/Tro_og_love_erkl-ring_vedr.PDF

Såfremt flere virksomheder (konsortier o.lign.) forventes at skulle deltage, skal erklæringen desuden underskrives og fremsendes for disse virksomheder.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal for den juridiske enhed, som ønsker at søge om prækvalifikation, vedlægges virksomhedens seneste reviderede årsregnskab. Energi Fyn vil i forbindelse med prækvalificeringen vurdere ansøgerens økonomiske egnethed i relation til det konkrete udbud.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Interesserede virksomheder bedes fremsende 5-7 relevante referencer, hvor erfaring med salg/leasing til lignende kunder — gerne offentlige eller halvoffentlige — og hvor leasing-aftaler af samme type og størrelsesorden som den i pkt. II.1.5). oplyste kan dokumenteres. De oplyste referencer skal gerne omhandle aftaler, som er indgået indenfor de seneste 2 år.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
2015-101
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.7.2015 - 12:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
Energi Fyn vil blandt de ansøgende virksomheder begrænse antallet af bydere til 7. Udvælgelsen vil ske på grundlag af en vurdering af de fremsendte referencer samt de fremsendte regnskaber, set i forhold til indholdet af den udbudte rammeaftale.

Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes inden den angivne tidsfrist til følgende e-mail: indkoeb@energifyn.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): 3 uger fra den dato hvor ordregiver har fremsendt besked vedr. resultatet af prækvalifikationen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17.6.2015

Send til en kollega

0.065