23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-303168
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Udbud vedrørende indkøb af butikstømningsbiler


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet, non-profit miljøvirksomhed, der er underlagt pantbekendtgørelsen
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende indkøb af butikstømningsbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af ét år. Serviceaftalen indeholder en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144500 Køretøjer til affald og spildevand
34144510 Køretøjer til affald
34144511 Renovationsvogne
34144512 Renovationsvogne med komprimering
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler. Der henvises til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af funktioner og tekniske krav til de butikstømningsbiler, som skal leveres og serviceres i forbindelse med købsaftalen. Købsaftalen indeholder endvidere en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

En butikstømningsbil kan i udgangspunktet beskrives som modificeret renovationsbil med en opbygning og en tømningsenhed samt vaskeanlæg og elstabler tilpasset ordregivers behov. Ordregiver benytter butikstømningsbiler i forbindelse med ordregivers indsamling af drikkevareemballager, som nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen).

Købsaftalen omfatter en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil og evt. elstablere. Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af 1 år. Serviceaftalen indeholder endvidere en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år, som forventes at blive udnyttet, hvis serviceaftalen forlænges.

Det samlede indkøb omfatter således følgende garanterede leverancer:

- 15 stk. butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Serviceaftale på 4 år efter udløb af to-årig garantiperiode.

Dertil kommer følgende optioner for ordregiver:

- 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- 18 stk. elstablere

- Serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale (ét år ad gangen)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (ét år ad gangen)

- 4 års service på elstablere

- Op til 2 års forlængelse af service på elstablere (ét år ad gangen).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: Pris 55 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceaftalen kan forlænges for 2 perioder af 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvilke ansøgere, der på baggrund af de indleverede referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

- graden af kompleksitet ved de indleverede referencer

- i hvor høj de indleverede referencer på komplekse renovationsbiler er sammenlignelige med den konkrete opgave

- om ansøger har indleveret referencer på levering af mobile vaskeanlæg og i givet fald relevansen af disse

- ansøgers egen del af opgaven og kontraktsummen, og

- tætheden af ansøgers servicenetværk (udover kravet på de 140 km).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

(i) Købsaftalen indeholder en option på køb af op til 2 stk. butikstømningsbiler i tillæg til de 15 stk., der i første omgang indkøbes. Sådanne yderligere ordrer skal afgives af ordregiver senest 1 år fra tidspunktet for den 15. og sidste leverede butikstømningsbil, og levering af yderligere ordrer skal ske i overensstemmelse med leverandørens tilbud (bilag 1), kravspecifikationen (bilag 2) og købsaftalens pkt. 3. Fristen for levering af de yderligere ordrer aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(ii) Købsaftalen indeholder desuden en option på køb af 18 stk. elstablere, som skal leveres senest samtidig med butikstømningsbilerne. Elstablere skal være omfattet af en to-årig garantiperiode på samme måde som butikstømningsbilerne.

Ordregiver skal give besked til leverandøren senest på tidspunktet for tildeling af købsaftalen, hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option. Tidspunkt og sted for levering af elstablere aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(iii) Serviceaftalen indeholder en option på forlængelse af serviceaftalen i 1 år ad gangen i op til 2 år.

(iv) Serviceaftalen indeholder en option for ordregiver på at lade service af elstablere være omfattet af aftalen. Hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal ordregiver give leverandøren meddelelse herom senest på tidspunktet for ordregivers tildeling af serviceaftalen.

I så fald vil service af elstablere skulle foregå på samme vilkår, som følger af serviceaftalen i forhold til service af butikstømningsbilen i øvrigt, dog således at service og periodesyn for elstablere kun skal foretages én gang årligt.

(v) Serviceaftalen indeholder en option på at forlænge service af elstablere i 1 år ad gangen i op til 2 år, hvis option (iv) på service af elstablere udnyttes af ordregiver.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I Del III.A skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I Del III.B skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I Del III.C skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5.

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Samlet årsomsætning: At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Egenkapital: At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Resultat: At ansøger har et positivt resultat i de på ansøgningsfristen seneste 2 aflagte årsregnskaber.

Ansøger skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætning), ”Finansielle nøgletal” (vedrørende egenkapital) og ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” (vedrørende resultat).

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med mindst 3 og maksimalt 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler (lastbiler med som minimum en tømningsenhed og en komprimator-enhed) eller tilsvarende, der har en kompleksitet, der svarer til den udbudte opgave, og som er afsluttet inden for de seneste 3 år. Afleveres der mere end 5 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 5 nyeste referencer (baseret på afslutningstidspunkt). For hver reference skal følgende oplyses:

(i) perioden for leverancen

(ii) navnet på kontraktpart

(iii) kontaktperson hos kontraktpart

(iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder ansøgers egen rolle i projektet

(v) den samlede kontraktsum, og

(vi) ansøgers egen del af kontraktsummen.

- At ansøger har landsdækkende servicenetværk, der kan servicere butikstømningsbilers chassis, således at der intet sted i Danmark, undtaget ikke-brofaste øer, er mere end 140 km til nærmeste serviceværksted.

Referencer anføres under afsnittet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Hvis ansøger deltager som en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) eller baserer sig på andre virksomheders tekniske og faglige formåen (støttevirksomheder), jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.1), gælder mindstekravene for de deltagendes virksomheders samlede antal af referencer. Hver ansøgende enhed (inkl. konsortiemedlemmer og støttevirksomheder) kan således maksimalt tilsammen indlevere henholdsvis 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler og 2 referencer på produktion og levering af mobile vaskeanlæg (referencer på mobile vaskeanlæg er optionelt. Der henvises til nærmere beskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontraktparten på de referencer, som ansøger er fremkommet med.

Ansøgers servicenetværk skal beskrives i feltet ”Værktøj, materiel og teknisk udstyr”, hvor ansøger skal anføre en liste over samtlige af ansøgers værksteder, som ansøger tilbyder til servicering af butikstømningsbilers chassis, der dokumenterer, at servicenetværket er landsdækkende som defineret ovenfor. Ansøger kan eventuelt i dette felt henvise til et separat udarbejdet dokument (bilag), der vedlægges ansøgningen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/07/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Købsaftalen er ikke opdelt i delkontrakter på grund af markedsmæssige og økonomiske hensyn.

Alle økonomiske enheder skal indlevere et ESPD som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde og at den økonomiske enhed opfylder ordregivers krav til økonomisk og finansiel formåen samt til teknisk og faglig formåen.

Hvis den økonomiske enhed deltager i konsortium med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre økonomiske enheders kapacitet, skal der indleveres et ESPD for hver enkelt økonomisk enhed.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at gennemføre 2 forhandlingsrunder, men tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende eller reviderede tilbud. Der henvises til tidsplanen i udbudsbetingelsernes pkt. 6 samt for en nærmere beskrivelse af forhandlingsrunderne til udbudsbetingelsernes pkt. 11.

Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud.

Derudover ønsker ordregiver blandt andet at have en dialog om, hvorvidt ordregivers udbudsmateriale kan optimeres, fx om der er forhold, som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer, samt om forhandlingstemaer som bl.a. tømningsprocessen for de tilbudte butikstømningsbiler, hensigtsmæssigheden af de foreslåede tidspunkter og milepæle i udkast til milepælsplanen (bilag A til kravspecifikationen) og vilkårene for serviceaftalen (bilag 4 til købsaftalen).

Ordregiver vil ikke i tilbudsfasen begrænse antallet af tilbud (shortliste).

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Ordregiver vil invitere alle de prækvalificerede virksomheder til et besigtigelsesmøde, der forventes afholdt den 7. august 2020 kl. 10.00. Mødet vil blive afholdt på ordregivers adresse. Ordregiver vil orientere alle de prækvalificerede virksomheder om tid og sted for mødet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Ved udbud med forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.064