23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-294754
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Slagelse Kommune

Levering, opbygning og indretning af beredskabskøretøjer


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Johanne Rasmussen
E-mail: johra@slagelse.dk
Telefon: +45 58573011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273624&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273624&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, opbygning og indretning af beredskabskøretøjer

Sagsnr.: 101920
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144210 Brandkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune inviterer hermed alle kvalificerede tilbudsgivere til at deltage i nærværende udbud på levering, opbygning og indretning af i alt 6 beredskabskøretøjer: Henholdsvist 3 sprøjtekøretøjer for delaftale 1 samt 1 drejestige, 1 redningskøretøj og 1 tankvogn for delaftale 2. Slagelse Kommune (Slagelse Brand og Redning, red.) indkøber køretøjerne på vegne af hhv. Slagelse og Sorø Kommune.

Nærmere oplysninger om ydelsen fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering, opbygning og indretning af 3 sprøjtekøretøjer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144210 Brandkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

4220 Korsør

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærmere beskrivelse af ydelsen, herunder krav, fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Slagelse Brand & Redning kan ikke indgå aftale med en ansøger, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor anførte kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD, og uploades via EU-supply.

Ansøgninger, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Slagelse Brand & Redning afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Slagelse Brand & Redning vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159 stk. 5.

6.1. Økonomisk og finansiel formåen:

Ansøger skal under ESPD’ets Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen angive nedenstående økonomiske/finansielle tal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. I det omfang at virksomheden er nyetableret, og derfor ikke har afsluttet alle regnskabsårene, så skal virksomheden oplyse tallene for de år, som virksomheden har afsluttet.

Slagelse Brand & Redning accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har anført omsætningen i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms indenfor udvikling og opbygning af brand- og redningskøretøjer.

- Har en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har anført en erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring med en sum på minimum 20 mio. DKK pr. skade og pr. år.

6.2. Teknisk og faglig formåen:

Slagelse Brand & Redning accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Udfylder en referenceliste i ESPD’et.

Tilbudsgiver skal under ESPD’ets del IV, afsnit C:

Teknisk og faglig formåen; ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”, angive 3 referencer for de senest lignende leveringer forud for ansøgningsfristen.

Anføres flere end 3 referencer i referencelisten, så vil alene de 3 første komme i betragtning ved udvælgelsen.

— > i ESPD'et bedes anført:

- En beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker

- Hver reference skal suppleres med 1-3 billeder af det køretøj, som referencen angår. (Hvis billeder ikke kan uploades i ESPD’et, så skal de uploades via EU-supply sammen med ESPD’et.)

- Tidspunktet for udførelse af referencerne

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse

- Det samlede vederlag (ekskl. moms) for referencen

- Med lignende opgaver menes levering, opbygning og indretning af hhv. sprøjtekøretøj/drejestige/redningskøretøj/tankvogn eller tilsvarende større beredskabskøretøjer.

Ansøger skal være opmærksom på, at beskrivelser i ESPD’et har forrang for et billede.

Udvælgelse af ansøgere:

Slagelse Brand & Redning prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og

egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i en helhedsvurdering af hvilke 3 ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.3 (under udbudsdokumentet "Prækvalifikationsbetingelser") vurderes bedst egnede i forhold til den udbudte kontrakt.

I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på nedenstående udvælgelseskriterier:

- Kvaliteten, herunder et godt materialevalg og en lang forventet holdbarhed af det køretøj, som referencen angår.

- Design og funktionalitet, herunder i hvilket omfang køretøjet som referencen angår fremstår med harmonisk design og med en naturligt sammenhæng i funktionaliteterne.

- At køretøjet som referencen angår fremstår med tilsvarende størrelse og tilsvarende tekniske installationer i forhold til den udbudte opgave.

Jo flere elementer af nærværende opgave, som indgår i referencen des højere point.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsbilag 3A "Kravsspecifikation Slukningsenhed", pkt. 11.1 og 11.2 og omfatter:

— Levering, montering og indretning af materiel fra pakningsliste (udbudsbilag 5A)

— Levering, montering og indretning af vandkanon.

Nærmere krav til optionerne fremgår det øvrige udbudsmateriale.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering, opbygning og indretning af 1 drejestige, 1 redningskøretøj og 1 tankvogn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144210 Brandkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærmere beskrivelse af ydelsen, herunder krav, fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Slagelse Brand & Redning kan ikke indgå aftale med en ansøger, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor anførte kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD, og uploades via EU-supply.

Ansøgninger, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Slagelse Brand & Redning afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Slagelse Brand & Redning vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159 stk. 5.

6.1. Økonomisk og finansiel formåen:

Ansøger skal under ESPD’ets del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen angive nedenstående økonomiske/finansielle tal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. I det omfang at virksomheden er nyetableret, og derfor ikke har afsluttet alle regnskabsårene, så skal virksomheden oplyse tallene for de år, som virksomheden har afsluttet.

Slagelse Brand & Redning accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har anført omsætningen i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms indenfor udvikling og opbygning af brand- og redningskøretøjer.

- Har en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har anført en erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring med en sum på minimum 20 mio. DKK pr. skade og pr. år.

6.2. Teknisk og faglig formåen:

Slagelse Brand & Redning accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Udfylder en referenceliste i ESPD’et.

Tilbudsgiver skal under ESPD’ets Del IV, afsnit C:

Teknisk og faglig formåen; ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”, angive 3 referencer for de senest lignende leveringer forud for ansøgningsfristen.

Anføres flere end 3 referencer i referencelisten, så vil alene de 3 første komme i betragtning ved udvælgelsen.

— > i ESPD'et bedes anført:

- En beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker

- Hver reference skal suppleres med 1-3 billeder af det køretøj, som referencen angår. (Hvis billeder ikke kan uploades i ESPD’et, så skal de uploades via EU-supply sammen med ESPD’et.)

- Tidspunktet for udførelse af referencerne

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse

- Det samlede vederlag (ekskl. moms) for referencen

- Med lignende opgaver menes levering, opbygning og indretning af hhv. sprøjtekøretøj/drejestige/redningskøretøj/tankvogn eller tilsvarende større beredskabskøretøjer.

Ansøger skal være opmærksom på, at beskrivelser i ESPD’et har forrang for et billede.

Udvælgelse af ansøgere:

Slagelse Brand & Redning prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i en helhedsvurdering af hvilke 3 ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.3 (under udbudsdokumentet "Prækvalifikationsbetingelser") vurderes bedst egnede i forhold til den udbudte kontrakt.

I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på nedenstående udvælgelseskriterier:

- Kvaliteten, herunder et godt materialevalg og en lang forventet holdbarhed af det køretøj, som referencen angår.

- Design og funktionalitet, herunder i hvilket omfang køretøjet som referencen angår fremstår med harmonisk design og med en naturligt sammenhæng i funktionaliteterne.

- At køretøjet som referencen angår fremstår med tilsvarende størrelse og tilsvarende tekniske installationer i forhold til den udbudte opgave.

Jo flere elementer af nærværende opgave, som indgår i referencen des højere point.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår hhv. af udbudsbilag 3B (Kravsspecifikation for drejestige), 3C (Kravsspecifikation for redningskøretøj) og 3D (Kravsspecifikation tankvogn),og omfatter:

— Levering, montering og indretning af materiel fra pakningsliste, jf. hhv. udbudsbilag 5B, 5C, 5D.

samt

— For drejestige: Levering, montering og indretning af et system til forsyning af åndedrætsluft til redningskurven, jf. bilag 3B

— For redningskøretøj: Levering, montering og indretning af system til vandforstøvning (dyser), jf. bilag 3C

— For tankvogn: Levering, montering og indretning af dysesystem under køretøjets bagende, jf. bilag 3D.

Nærmere oplysninger om og krav til optionerne fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen krav om erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal under ESPD’ets del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. I det omfang at virksomheden er nyetableret, og derfor ikke har afsluttet alle regnskabsårene, så skal virksomheden oplyse tallene for de år, som virksomheden har afsluttet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der accepteres kun ansøgninger fra ansøgere, som:

- Har anført omsætningen i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms indenfor udvikling og opbygning af brand- og redningskøretøjer.

- Har en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Har anført en erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 20 mio. pr. skade og pr. år. (skal både dække tingsskade og personskade).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde en referenceliste i ESPD’et. Tilbudsgiver bedes under ESPD’ets del IV, afsnit C: Teknisk og faglig formåen; ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”, angive 3 referencer for de senest lignende leveringer forud for ansøgningsfristen. Anføres flere end 3 referencer i referencelisten, så vil alene de 3 første komme i betragtning ved udvælgelsen.

Udvælgelse af ansøgere:

Slagelse Brand & Redning prækvalificerer på baggrund af ESPD'ets udelukkelsesgrunde og

egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i en helhedsvurdering af hvilke 3 ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.3 (under udbudsdokumentet "Prækvalifikationsbetingelser") - dvs. ESPD'ets egnethedskriterier - vurderes bedst egnede i forhold til den udbudte kontrakt.

I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på nedenstående udvælgelseskriterier:

- Kvaliteten, herunder et godt materialevalg og en lang forventet holdbarhed af det køretøj, som referencen angår.

- Design og funktionalitet, herunder i hvilket omfang køretøjet som referencen angår fremstår med harmonisk design og med en naturligt sammenhæng i funktionaliteterne.

- At køretøjet som referencen angår fremstår med tilsvarende størrelse og tilsvarende tekniske installationer i forhold til den udbudte opgave.

Jo flere elementer af nærværende opgave, som indgår i referencen des højere point.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I ESPD bedes anført:

- En beskrivelse af referencerne, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker

- Hver reference skal suppleres med 1-3 billeder af det køretøj, som referencen angår. Hvis billeder ikke kan uploades i ESPD’et, så skal de uploades via EU-supply sammen med ESPD’et.

- Tidspunktet for udførelse af referencerne

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mail-adresse

- Det samlede vederlag ekskl. moms for referencen

- Med lignende opgaver menes levering, opbygning og indretning af hhv. sprøjtekøretøj/drejestige/redningsvogn/tankvogn eller tilsvarende større beredskabskøretøjer.

Ansøger skal være opmærksom på, at beskrivelser i ESPD’et har forrang for et billede.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af øvrige udbudsmateriale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver for Slagelse Brand og Redning afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudslovens § 162, stk. 1 nr. 3.

De indkomne tilbud vurderes på baggrund af følgende underkriterier:

1) Pris 40 %

2) Kvalitet 60 %.

Pris (40 %):

Underkriteriet ”pris” bedømmes på grundlag af den samlede tilbudssum for pågældende delaftale, som udregnes på baggrund af tilbudsgivers udfyldelse af tilbudslisten i udbudsbilag 2.

Tilbudsevalueringen af underkriterium 1 ”pris”, evalueres på den samlede tilbudssum.

Kvalitet (60 %):

Tilbudsgivers kvalitet vurderes ud fra nedenstående delkriterier.

1) Delkriterium: Kravspecifikation, jf. hhv. udbudsbilag 3A for delaftale 1 og 3B-3D for delaftale 2 (40 %)

2) Delkriterium: Beskrivelse af de tilbudte køretøjer, jf. løsningsbeskrivelsen i udbudsbilag 4 som udfyldes af tilbudsgiver (20 %)

5.1.2.1 Delkriterium: Kravspecifikation (vægter 40 % i den samlede vurdering).

Tilbudsgiver skal i kravsspecifikationen (hhv. udbudsbilag 3A for delaftale 1 og 3B-3D for delaftale 2) udfylde i hvilket omfang kravene, der ikke er anført som mindstekrav i skemaet i kravspecifikationen, er opfyldt.

Delkriterium: Løsningsbeskrivelsen (Vægter 20 % i den samlede vurdering).

Tilbudsgiver skal i udbudsbilag 4 ("Løsningsbeskrivelse") som en del af tilbuddet redegøre for, hvordan de løser den udbudte opgave i henhold til hver type køretøj, der afgives tilbud på.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2020

Send til en kollega

0.078