23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-255933
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Nyt gasmotoranlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Skov
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747222

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271217&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271217&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt gasmotoranlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst

Sagsnr.: 85410007
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34311110 Forbrændingsmotorer med gnisttænding
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42514320 Gasfiltre
42980000 Gasgeneratorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Garanteret El-virkningsgrad / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet på materialer og komponenter / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø og anlægsudformning, med hovedfokus på adgangsforhold og servicevenlighed, herunder optimal udnyttelse af eksisterende motorrum, røgvekslerrum og tavlerum / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kortest mulig periode hvor der ikke kan leveres el til nettet / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 87
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Serviceaftale for gasmotor

- Lavtemperatur udstødningsveksler.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal udfylde alle felter vedr.:

- Oplysning om ansøgerens identitet (Den økonomiske aktør)

- Oplysning om de ansvarlige medarbejdere hos ansøger (Den økonomiske aktørs repræsentanter.)

- Oplysning om selskaber tilknyttet ansøger (Udnyttelse af andre enheders kapacitet).

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPD afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7 (se ESPD afsnit: ”Udelukkelse”).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende værdier for virksomhedens økonomisk nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

- Soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår

- Resultat for de seneste 3 regnskabsår

- Egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår, oplyses værdier for nedenstående nøgletal:

Side 12 af 56

- Soliditetsgrad på min. 15 % i gennemsnit over 3 år

- Et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

- En positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-afsnit: ”Udvælgelse”.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af budget, bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den økonomisk og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder inden for de sidste 3 år. Referencerne bør indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, serviceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt ordregiver inkl. kontaktoplysninger på kontaktperson.

- Kort beskrivelse af tilbudsgivers organisation, nøglepersoner m.v.

Tilbudsgiver skal oplyse om referencerne i selve ESPD’et og referencerne skal dermed ikke vedlægges som særskilte bilag.

Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

- Mindst 2 stk. leverance af gasmotoranlæg inden for de sidste 3 år.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-afsnit: ”Udvælgelse”.

Referencer og dokumentation, uddannelses- og kursusbeviser må ikke indeholde CPR-numre og andre særlig kategorioplysninger iht. gældende persondatalovgivning.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers tekniske og/eller faglige formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af referencer/CV’er på ansøgers nøgleressourcer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den tekniske og/eller faglige formåen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/10/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i den elektroniske ESPD inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er max. 6 måneder gammel på fremsendelsestidspunktet.

- Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

- Teknisk eller faglig formåen:

- Dokumentation for referencer med navn og telefonnummer på en kontaktperson i den virksomhed, arbejdet er udført for.

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. afsnit 2.1.10)

- Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naeveneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 417150000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.094