23948sdkhjf

JURAKLUMME: Sønderlemmende kritik af Motorstyrelsen

JURAKLUMME: Ombudsmanden retter voldsom kritik mod Motorstyrelsen for fejl i værdifastsættelse af køretøjer.

KRITIK Den 6. september offentliggjorde Folketingets ombudsmand en redegørelse om en egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede, brugte køretøjer.

Ombudsmandens fandt i sin redegørelse, at der i alt for mange tilfælde ændres ved den værdifastsættelse af et importeret køretøj, som er foretaget Motorstyrelsen, når sagerne ender med at blive påklaget til et Motorankenævn, der er er 1. klageinstans i den type sager. Det får nu Ombudsmanden til at rette kritik mod styrelsen i Aalborg.

Reglerne for værdifastsættelse af brugte køretøjer er, at den afgiftspligtige værdi fastsættes ved at finde handelsprisen for køretøjet ved at finde salgsannoncer for sammenlignelige køretøjer på markedet med tilføjelse af forskellige tillæg eller fradrag til den afgiftspligtige værdi.

I de 30 sager Ombudsmanden har undersøgt, hvor borgere har klaget over værdifastsættelsen af deres importerede køretøjer, blev køretøjets værdi ændret i 22 af sagerne, og i fem tilfælde blev værdien korrigeret med mere end 50 procent.

Forskellig praksis for værdifastsættelse

Ombudsmanden har efter sin gennemgang af de 30 sager og efter drøftelser med Motorstyrelsen og motorankenævnene konkluderet, at der er forskellige tilgange og forskellige praksisser for efter hvilke kriterier køretøjerne skal værdifastsættes hos de to instanser.

Forskellene i praksis ses blandt ved forskellig tilgang til anvendelse af standardiserede fradrag og tillæg, herunder i forhold til regulering for kørte kilometer. Herudover peger ombudsmanden på forskelle i udvælgelsen af annoncemateriale.

Ombudsmanden har konstateret, at Motorstyrelsen anvender annoncer, der vedrører andre mærker eller modeller end sagens køretøj, mens motorankenævnene ikke lader disse indgå i værdiskønnet over handelsprisen. Motorankenævnet anvender i stedet en længere udsøgningsperiode over flere år for at finde sammenlignelige annoncer for at finde handelsprisen.

Ombudsmanden kritiserer disse forskellige tilgange, og indskærper, at det er vigtigt, at der anvendes ensartede kriterier for udvælgelsen af annoncer.

Et problem for retssikkerheden

Efter ombudsmandens opfattelse, er det et retssikkerhedsmæssigt problem, når omgørelsesprocenten er høj, og underinstansens (Motorstyrelsen) resultater i stort omfang ikke kan anses for retvisende i forhold til det resultat, der må forventes at blive udfaldet af en klagesag.

Ombudsmanden siger endvidere, at han har forståelse for, at Motorstyrelsen, der udfører masseforvaltning, har behov for at opstille interne retningslinjer om anvendelse af standardiserede fradrag og tillæg, hvilket de også har ret til ud fra almindelige forvaltningsretlige principper og regler. Ombudsmandens understreger dog, at det er afgørende, at en sådan anvendelse af standardiserede fradrag og tillæg fører til værdifastsættelser, der svarer til dem, som må forventes at blive resultatet af en prøvelse med motorankenævnene.

Samarbejde skal løse fremgangsmåde

Ombudsmanden indskærper over for motorankenævnene, at det er hans vurdering, at de ud fra styrings- og retssikkerhedsmæssige hensyn har en naturlig anledning til som led i deres prøvelse at påse, at Motorstyrelsen anvender regler og praksis om fradrag og tillæg for kørte kilometer korrekt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der kan udledes af motorankenævnenes praksis.

Navnlig i de tilfælde, hvor motorankenævnene tilsidesætter en værdifastsættelse fra Motorstyrelsen. Ombudsmanden opfordrer herefter Motorstyrelsen og motorankenævnene til at påbegynde et bedre samarbejde om udfordringerne.

Også kritik af manglende partshøring

Ombudsmanden kritiserer desuden Motorstyrelsen for generelt ikke at partshøre i sager om værdifastsættelse.

På baggrund af ombudsmandens undersøgelse har Skatteministeriet oplyst, at der vil blive fremsat et lovforslag i den kommende folketingssamling om indførelse af en særlig procedure for partshøring i Motorstyrelsen.

Hele ombudsmandens redegørelse kan findes på ombudsmandens hjemmeside.

Vigtig udmelding

Jeg er personligt glad for, at ombudsmanden af egen drift har valgt at undersøge Motorstyrelsen og værdifastsættelserne, der er så forskellige fra motorankenævnenes i mange tilfælde.

Det er problemer, vores medlemmer har oplevet igennem lang tid, og det er nu dejligt at få bekræftet fra Folketingets ombudsmand, at der er udfordringer hos styrelsen, og at ombudsmanden også mener, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne, og at det skal rettes op på, så man ikke oplever så store forskelle i værdifastsættelserne hos de to instanser.

Jeg håber, at vi med ombudsmandens kritik i fremtiden vil se, at omgørelsesprocenten falder - fordi de to instanser arbejder efter de samme kriterier.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.156